Tầm nhìn SGI Capital

SGI Capital là một công ty quản lý quỹ trong nước hàng đầu tại Việt Nam kể cả về qui mô và chất lượng tài sản.