Ông Thành phụ trách phân tích vĩ mô, xây dựng chiến lược và các kịch bản đầu tư trong từng giai đoạn thị trường. Ông đã từng giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc và CIO của Liên Việt Holdings trong giai đoạn 2010-2014 và trước đó là cán bộ đầu tư cao cấp tham gia quản lý danh mục đầu tư của Indochina Land. Ông Thành tốt nghiệp MBA tại Đại học Lincoln, UK.