Ông Thành phụ trách phân tích vĩ mô, xây dựng chiến lược và các kịch bản đầu tư trong từng giai đoạn thị trường. Ông đã từng giữ chức vụ Phó tổng giám đốc và CIO của Liên Việt Holding trong giai đoạn 2009-2014. Ông Thành tốt nghiệp MBA tại đại học Lincoln, UK.