Bà Hương tốt nghiệp cử nhân kế toán trường Đại học Công đoàn. Trước khi phụ trách Hành chính nhân sự tại SGI Capital từ tháng 11 năm 2015, bà Hương có 7 năm làm Kế toán trưởng và Hành chính nhân sự tại Công ty TNHH Kế toán Kiểm toán Tư vấn Việt Nam.