Trong 4 năm ông Phúc điều hành SGI Capital từ 2013 đến nay, danh mục đầu tư luôn đạt tỷ suất lợi nhuận vượt trội so với thị trường. Trước khi gia nhập SGI Capital, ông Phúc quản lý danh mục đầu tư hơn 40 triệu USD tại quỹ IPAAM với mức tăng ấn tượng 61% trong năm 2008-2009 và từng giữ nhiều chức vụ quản lý trước đó trong VNDirect và quỹ IPAAM. Ông Phúc tốt nghiệp cao học Quản lý chiến lược tại đại học Tilburg, Hà Lan và MBA tại đại học Greenwich, UK.