Information disclosure

Documents of the Annual General Meeting of Shareholders 2019

Please see the attached file for details.

Tài Liệu

  • 1. Thư mời họp ĐHĐCĐ năm 2019
  • 2. Chương trình họp ĐHĐCĐ năm 2019
  • 3. Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ của công ty
  • 4. Tờ trình gửi Quý cổ đông
  • 5. Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019