Information disclosure

Disclosure of the 2019 Annual General Meeting of Shareholders

Please see the attached file for details.

Tài Liệu

  • 6. Thông báo chốt danh sách cổ đông
  • 7. Báo cáo tài chính năm 2018 (Đã kiểm toán)
  • 8. Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019
  • 9. Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019