Báo cáo NAV The Ballad Fund

Báo cáo giá trị tài sản ròng từ 16/11/2021 đến 22/11/2021 của quỹ TBLF