Báo cáo định kỳ The Ballad Fund

Tóm tắt The Ballad Fund tháng 05/2023 và nhận định thị trường

Báo cáo hoạt động tháng 05/2023 quỹ TBLF

Tóm tắt The Ballad Fund tháng 04/2023 và nhận định thị trường

Báo cáo hoạt động tháng 04/2023 quỹ TBLF

Báo cáo tài chính Quý 1/2023 quỹ TBLF

Báo cáo hoạt động Quý 1/2023 quỹ TBLF

Tóm tắt The Ballad Fund tháng 03/2023 và nhận định thị trường

Báo cáo hoạt động tháng 03/2023 quỹ TBLF

Báo cáo tổng kết hoạt động quản lý Quỹ TBLF năm 2022

Financial Statements from 19/11/2021 to 31/12/2022 of TBLF (Audited)