Báo cáo định kỳ The Ballad Fund

Báo cáo tổng kết hoạt động quản lý Quỹ đầu tư cổ phiếu tăng trưởng Ballad Việt Nam bán niên năm 2023

Financial Statements from 01/01/2023 to 30/06/2023 of TBLF (Reviewed)

Báo cáo tài chính bán niên năm 2023 quỹ TBLF (Đã soát xét)

Báo cáo hoạt động bán niên năm 2023 Quỹ TBLF

Tóm tắt The Ballad Fund tháng 07/2023 và nhận định thị trường

Báo cáo hoạt động tháng 07/2023 quỹ TBLF

Báo cáo tài chính Quý 2/2023 quỹ TBLF

Báo cáo hoạt động Quý 2/2023 quỹ TBLF

Tóm tắt The Ballad Fund tháng 06/2023 và nhận định thị trường

Báo cáo hoạt động tháng 06/2023 quỹ TBLF