Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính Quý 2/2014

Báo cáo tài chính Quý 1/2014

Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính năm 2013 (Đã kiểm toán)

Báo cáo tài chính năm 2013 (Đã kiểm toán)

Báo cáo tài chính Quý 4/2013

Báo cáo tài chính Quý 3/2013

Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính bán niên năm 2013 (Đã soát xét)

Báo cáo tài chính bán niên năm 2013 (Đã soát xét)

Báo cáo tài chính Quý 2/2013

Báo cáo tài chính Quý 1/2013