Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 (Đã soát xét)

Báo cáo tài chính Quý 2/2022

Báo cáo tài chính Quý 1/2022

Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính năm 2021 (Đã kiểm toán)

Báo cáo tài chính năm 2021 (Đã kiểm toán)

Báo cáo tài chính Quý 4/2021

Báo cáo tài chính Quý 3/2021

Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính bán niên năm 2021 (Đã soát xét)

Báo cáo tài chính bán niên năm 2021 (Đã soát xét)

Báo cáo tài chính Quý 2/2021