Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính năm 2012 (Đã kiểm toán)

Báo cáo tài chính năm 2011 (Đã kiểm toán)

Báo cáo tài chính năm 2010 (Đã kiểm toán)

Báo cáo tài chính năm 2009 (Đã kiểm toán)