Báo cáo định kỳ The Ballad Fund

Tóm tắt The Ballad Fund tháng 11/2023 và nhận định thị trường

Báo cáo hoạt động tháng 11/2023 quỹ TBLF

Tóm tắt The Ballad Fund tháng 10/2023 và nhận định thị trường

Báo cáo hoạt động tháng 10/2023 quỹ TBLF

Báo cáo tài chính Quý 3/2023 quỹ TBLF

Báo cáo hoạt động Quý 3/2023 quỹ TBLF

Tóm tắt The Ballad Fund tháng 09/2023 và nhận định thị trường

Báo cáo hoạt động tháng 09/2023 quỹ TBLF

Tóm tắt The Ballad Fund tháng 08/2023 và nhận định thị trường

Báo cáo hoạt động tháng 08/2023 quỹ TBLF