Báo cáo định kỳ The Ballad Fund

Báo cáo tổng kết hoạt động quản lý Quỹ TBLF năm 2022

Financial Statements from 19/11/2021 to 31/12/2022 of TBLF (Audited)

Báo cáo tài chính từ ngày 19/11/2021 đến 31/12/2022 quỹ TBLF (Đã kiểm toán)

Báo cáo tài chính năm 2022 quỹ TBLF

Báo cáo hoạt động năm 2022 quỹ TBLF

Báo cáo tài chính Quý 4/2022 quỹ TBLF

Báo cáo hoạt động Quý 4/2022 quỹ TBLF

Tóm tắt The Ballad Fund tháng 12/2022 và nhận định thị trường

Báo cáo hoạt động tháng 12/2022 quỹ TBLF

Tóm tắt The Ballad Fund tháng 11/2022 và nhận định thị trường