Báo cáo định kỳ The Ballad Fund

Báo cáo tổng kết hoạt động quản lý Quỹ đầu tư cổ phiếu tăng trưởng Ballad Việt Nam năm 2021

Báo cáo hoạt động và báo cáo tài chính năm 2021 quỹ TBLF

Thuyết minh Báo cáo tài chính Quý 4/2021 quỹ TBLF

Báo cáo tài chính Quý 4/2021 quỹ TBLF

Báo cáo hoạt động Quý 4/2021 quỹ TBLF

Tóm tắt The Ballad Fund tháng 12/2021 và nhận định thị trường

Báo cáo hoạt động tháng 12/2021 quỹ TBLF

Tóm tắt The Ballad Fund tháng 11/2021 và nhận định thị trường

Báo cáo hoạt động tháng 11/2021 quỹ TBLF