Báo cáo định kỳ The Ballad Fund

Báo cáo tổng kết hoạt động quản lý Quỹ đầu tư cổ phiếu tăng trưởng Ballad Việt Nam năm 2021