Công bố thông tin

Thông báo về việc thành lập và bổ nhiệm nhân sự bộ phận Kiểm toán nội bộ

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm.

Tài Liệu

  • Biên bản họp HĐQT về việc thành lập Kiểm toán nội bộ
  • Nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm ông Phạm Trọng Vũ làm Kiểm toán nội bộ
  • Thông báo về việc bổ nhiệm nhân sự bộ phận Kiểm toán nội bộ