Công bố thông tin

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2021

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm.

Tài Liệu

  • 1. Thư mời họp ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2021
  • 2. Thông báo chốt danh sách cổ đông tổ chức ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2021
  • 3. Chương trình họp ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2021
  • 4. Mẫu giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2021
  • 5. Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2021
  • 6. Tờ trình ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2021
  • 7. Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2021
  • 8. Dự thảo Biên bản họp ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2021
  • 9. So sánh nội dung thay đổi điều lệ năm 2021
  • 10. Mẫu phiếu biểu quyết tại ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2021