Công bố thông tin

Tài liệu họp Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm 2023 Quỹ TBLF theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm.

Tài Liệu

  • 1. Thông báo tổ chức Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm 2023
  • 2. Báo cáo tình hình hoạt động của Ban đại diện Quỹ TBLF năm 2022
  • 3. Báo cáo tình hình hoạt động của Quỹ TBLF năm 2022
  • 4. Báo cáo giám sát Quỹ TBLF của Ngân hàng giám sát năm 2022
  • 5. Tờ trình Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm 2023
  • 5.1. Bản thông tin cá nhân - Ông Vũ Hồng Quỳnh
  • 6. Phiếu lấy ý kiến Nhà đầu tư
  • 7. Dự thảo Nghị quyết Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm 2023
  • 8. Dự thảo Điều lệ Quỹ TBLF năm 2023
  • 9. Báo cáo tài chính Quỹ TBLF năm 2022 (Đã kiểm toán)