Công bố thông tin

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm.

Tài Liệu

  • 1. Thông báo chốt danh sách cổ đông tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022
  • 2. Thư mời họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2022
  • 3. Chương trình họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2022
  • 4. Quy chế tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022
  • 5. Tờ trình gửi quý cổ đông
  • 6. Dự thảo Biên bản họp ĐHCĐ thường niên năm 2022
  • 7. Dự thảo Nghị quyết họp ĐHCĐ thường niên năm 2022