Công bố thông tin

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm.

Tài Liệu

  • 1. Thông báo chốt danh sách cổ đông tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
  • 2. Thư mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
  • 3. Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
  • 4. Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
  • 5. Tờ trình gửi Quý cổ đông
  • 6. Dự thảo Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
  • 7. Dự thảo Nghị quyết họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
  • 8. Dự thảo điều lệ công ty năm 2021