Công bố thông tin

Tài liệu đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm.

Tài Liệu

  • 1. Thư mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
  • 2. Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
  • 3. Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
  • 4. Tờ trình gửi Quý cổ đông
  • 5. Phiếu biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
  • 6. Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
  • 7. Giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
  • 8. Dự thảo điều lệ công ty năm 2020 (Đã chuyển đổi)
  • 9. Nội dung so sánh thay đổi điều lệ công ty năm 2020