Công bố thông tin

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 3 năm 2020

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm.

Tài Liệu

  • 1. Thông báo chốt danh sách cổ đông tổ chức ĐHCĐ bất thường lần 3 năm 2020
  • 2. Thư mời họp ĐHCĐ bất thường lần 3 năm 2020
  • 3. Chương trình họp ĐHCĐ bất thường lần 3 năm 2020
  • 4. Quy chế tổ chức ĐHCĐ bất thường lần 3 năm 2020
  • 5. Tờ trình ĐHCĐ bất thường lần 3 năm 2020
  • 6. Dự thảo Biên bản họp ĐHCĐ bất thường lần 3 năm 2020
  • 7. Dự thảo Nghị quyết ĐHCĐ bất thường lần 3 năm 2020
  • 8. Nội dung sửa đổi điều lệ năm 2020