Công bố thông tin

Nghị quyết Ban đại diện Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Tăng trưởng Ballad Việt Nam về Kế hoạch ngân sách hoạt động Ban đại diện quỹ năm 2023

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm.

Tài Liệu

  • Nghị quyết Ban đại diện Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Tăng trưởng Ballad Việt Nam về Kế hoạch ngân sách hoạt động Ban đại diện quỹ năm 2023