Công bố thông tin

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm.

Tài Liệu

  • 1. Thông báo chốt danh sách cổ đông tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018
  • 2. Thư mời họp ĐHĐCĐ năm 2018
  • 3. Chương trình họp ĐHĐCĐ năm 2018
  • 4. Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ của công ty
  • 5. Tờ trình gửi Quý cổ đông
  • 5.1. Báo cáo tài chính năm 2017 (Đã kiểm toán)
  • 6. Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018
  • 7. Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018