Công bố thông tin

Công bố thông tin về việc ông Nguyễn Sơn đương nhiên mất tư cách Thành viên Hội đồng quản trị Công ty

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm.

Tài Liệu

  • Công bố thông tin về việc ông Nguyễn Sơn đương nhiên mất tư cách Thành viên Hội đồng quản trị Công ty