Công bố thông tin

Công bố thông tin về việc miễn nhiệm và bầu Chủ tịch Ban đại diện Quỹ đầu tư Cổ phiếu Tăng trưởng Ballad Việt Nam

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm.

Tài Liệu

  • Công bố thông tin về việc miễn nhiệm và bầu Chủ tịch Ban đại diện Quỹ đầu tư Cổ phiếu Tăng trưởng Ballad Việt Nam