Công bố thông tin

Công bố thông tin ký Hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính Quỹ đầu tư Cổ phiếu tăng trưởng Ballad Việt Nam năm 2023

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm.

Tài Liệu

  • Công bố thông tin ký Hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính Quỹ đầu tư Cổ phiếu tăng trưởng Ballad Việt Nam năm 2023