Công bố thông tin

Công bố thông tin ký Hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Tăng trưởng Ballad Việt Nam

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm.

Tài Liệu

  • Công bố thông tin ký Hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Tăng trưởng Ballad Việt Nam