Công bố thông tin

Công bố thông tin Đơn xin từ nhiệm Chủ tịch Ban đại diện Quỹ đầu tư Cổ phiếu Tăng trưởng Ballad Việt Nam của ông Trần Đắc Sinh

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm.

Tài Liệu

  • Công bố thông tin Đơn xin từ nhiệm Chủ tịch Ban đại diện Quỹ đầu tư Cổ phiếu Tăng trưởng Ballad Việt Nam của ông Trần Đắc Sinh