Công bố thông tin

Công bố thông tin Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm 2022 của quỹ TBLF

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm.

Tài Liệu

  • Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến nhà đầu tư bằng văn bản quỹ TBLF năm 2022
  • Nghị quyết Đại hội nhà đầu tư thường niên năm 2022 quỹ TBLF
  • Bản cáo bạch Quỹ đầu tư cổ phiếu tăng trưởng Ballad Việt Nam (Cập nhật ngày 06/05/2022)