Công bố thông tin

Công bố thông tin Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm 2022 của Quỹ đầu tư cổ phiếu tăng trưởng Ballad Việt Nam

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm.

Tài Liệu

  • Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến nhà đầu tư bằng văn bản quỹ TBLF năm 2022
  • Nghị quyết Đại hội nhà đầu tư thường niên năm 2022 quỹ TBLF
  • Bản cáo bạch Quỹ đầu tư cổ phiếu tăng trưởng Ballad Việt Nam (Cập nhật ngày 06/05/2022)