Công bố thông tin

Công bố thông tin Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm.

Tài Liệu

  • Biên bản kiểm phiếu cuộc họp ĐHCĐ thường niên năm 2022
  • Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
  • Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022