Công bố thông tin

Công bố thông tin Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm.

Tài Liệu

  • 6. Thông báo chốt danh sách cổ đông
  • 7. Báo cáo tài chính năm 2018 (Đã kiểm toán)
  • 8. Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019
  • 9. Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019