Công bố thông tin

Công bố thông tin Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2021

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm.

Tài Liệu

  • Phụ lục thay đổi điều lệ tháng 6 năm 2021
  • Biên bản kiểm phiếu cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2021
  • Biên bản họp ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2021
  • Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2021