Công bố thông tin

Báo cáo tổng kết hoạt động quản lý Quỹ đầu tư cổ phiếu tăng trưởng Ballad Việt Nam bán niên năm 2023

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm.

Tài Liệu

  • Công bố thông tin: Báo cáo tổng kết hoạt động quản lý Quỹ đầu tư cổ phiếu tăng trưởng Ballad Việt Nam bán niên năm 2023
  • Báo cáo tổng kết hoạt động quản lý Quỹ đầu tư cổ phiếu tăng trưởng Ballad Việt Nam bán niên năm 2023