Công bố thông tin

Bản cáo bạch và điều lệ Quỹ đầu tư cổ phiếu tăng trưởng Ballad Việt Nam

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm.

Tài Liệu

  • Bản cáo bạch Quỹ đầu tư cổ phiếu tăng trưởng Ballad Việt Nam
  • Bản cáo bạch (tóm tắt)
  • Điều lệ Quỹ đầu tư cổ phiếu tăng trưởng Ballad Việt Nam