Công bố thông tin

Tài liệu Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm 2022 của Quỹ đầu tư cổ phiếu tăng trưởng Ballad Việt Nam

Báo cáo tổng kết hoạt động Quỹ đầu tư cổ phiếu tăng trưởng Ballad Việt Nam năm 2021

Thông báo về việc chốt quyền tham dự Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm 2022 của Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Tăng trưởng Ballad Việt Nam (“TBLF”)

Thông báo về việc ông Lê Chí Phúc không tham gia trực tiếp điều hành Quỹ đầu tư cổ phiếu tăng trưởng Ballad Việt Nam

Công bố thông tin về việc miễn nhiệm chức vụ người điều hành quỹ của Quỹ đầu tư cổ phiếu tăng trưởng Ballad Việt Nam

Báo cáo kết quả giao dịch chứng chỉ quỹ của người có liên quan của người nội bộ của quỹ đại chúng – Bà Hoàng Bích Liên

Công bố thông tin ký Hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Tăng trưởng Ballad Việt Nam

Thông báo giao dịch chứng chỉ quỹ của người có liên quan của người nội bộ của quỹ đại chúng – Bà Hoàng Bích Liên

Thông báo điều chỉnh ngày chốt sổ lệnh kỳ giao dịch tháng 2 năm 2022

Tài liệu họp Ban Đại diện Quỹ đầu tư cổ phiếu tăng trưởng Ballad Việt Nam Quý 4/2021