Công bố thông tin

Tài liệu họp Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm 2024 Quỹ TBLF theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản

Báo cáo tổng kết hoạt động quản lý Quỹ đầu tư cổ phiếu tăng trưởng Ballad Việt Nam năm 2023

Công bố thông tin về ngày chốt quyền tham dự Đại hội Nhà đầu tư thường niên Quỹ đầu tư Cổ phiếu Tăng trưởng Ballad Việt Nam năm 2024

Thông báo điều chỉnh ngày chốt sổ lệnh kỳ giao dịch 02/01/2024

Báo cáo tổng kết hoạt động quản lý Quỹ đầu tư cổ phiếu tăng trưởng Ballad Việt Nam bán niên năm 2023

Thông báo điều chỉnh ngày chốt sổ lệnh kỳ giao dịch 05/09/2023

Công bố thông tin sửa đổi, bổ sung Bản cáo bạch Quỹ đầu tư Cổ phiếu Tăng trưởng Ballad Việt Nam

Công bố thông tin ký Hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính Quỹ đầu tư Cổ phiếu tăng trưởng Ballad Việt Nam năm 2023

Nghị quyết Ban đại diện Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Tăng trưởng Ballad Việt Nam về Kế hoạch ngân sách hoạt động Ban đại diện quỹ năm 2023

Công bố thông tin về việc thay đổi Điều lệ Quỹ TBLF năm 2023