Công bố thông tin

Công bố thông tin về ngày chốt danh sách Nhà đầu tư tham dự Đại hội Nhà đầu tư Quỹ đầu tư Cổ phiếu Tăng trưởng Ballad Việt Nam thường niên năm 2023

Công bố thông tin Đơn xin từ nhiệm Chủ tịch Ban đại diện Quỹ đầu tư Cổ phiếu Tăng trưởng Ballad Việt Nam của ông Trần Đắc Sinh

Báo cáo kết quả giao dịch chứng chỉ quỹ của người có liên quan của người nội bộ của quỹ đại chúng – Bà Hoàng Bích Liên