Công bố thông tin

Bản cáo bạch Quỹ đầu tư cổ phiếu tăng trưởng Ballad Việt Nam (Cập nhật ngày 28/06/2023)

Điều lệ Quỹ đầu tư cổ phiếu tăng trưởng Ballad Việt Nam (Cập nhật ngày 28/04/2023)

Bản cáo bạch Quỹ đầu tư cổ phiếu tăng trưởng Ballad Việt Nam (Cập nhật ngày 01/01/2023)

Bản cáo bạch Quỹ đầu tư cổ phiếu tăng trưởng Ballad Việt Nam (Cập nhật ngày 06/05/2022)

Bản cáo bạch và điều lệ Quỹ đầu tư cổ phiếu tăng trưởng Ballad Việt Nam