Công bố thông tin

Công bố thông tin ký Hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2023

Công bố thông tin giao dịch giá trị lớn ngày 15/05/2023

Giải trình biến động Kết quả kinh doanh Quý 1/2023

Công bố thông tin về việc thay đổi Điều lệ Công ty

Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Thông báo mời họp và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Công bố thông tin nhận được quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế

Công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2022

Giải trình biến động Kết quả kinh doanh Quý 4/2022