Công bố thông tin

Điều chỉnh Giấy phép thành lập tăng vốn điều lệ – 51/GPĐC-UBCK ngày 17/08/2020

Công bố thông tin Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 3 năm 2020

Công bố thông tin Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2020

Công bố thông tin Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2020