Công bố thông tin

Công bố thông tin sửa đổi, bổ sung Bản cáo bạch Quỹ đầu tư Cổ phiếu Tăng trưởng Ballad Việt Nam

Thông báo thay đổi giá dịch vụ phát hành/mua lại chứng chỉ quỹ TBLF

Thông báo điều chỉnh ngày chốt sổ lệnh kỳ giao dịch 03/01/2023

Công bố thông tin Đơn xin từ nhiệm Chủ tịch Ban đại diện Quỹ đầu tư Cổ phiếu Tăng trưởng Ballad Việt Nam của ông Trần Đắc Sinh

Báo cáo tổng kết hoạt động quản lý Quỹ đầu tư cổ phiếu tăng trưởng Ballad Việt Nam bán niên năm 2022

Báo cáo kết quả giao dịch chứng chỉ quỹ của người có liên quan của người nội bộ của quỹ đại chúng – Bà Hoàng Bích Liên

Thông báo giao dịch chứng chỉ quỹ của người có liên quan của người nội bộ của quỹ đại chúng – Bà Hoàng Bích Liên

Công bố thông tin Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm 2022 của Quỹ đầu tư cổ phiếu tăng trưởng Ballad Việt Nam

Thông báo điều chỉnh ngày chốt sổ lệnh kỳ giao dịch 04/05/2022

Tài liệu Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm 2022 của Quỹ đầu tư cổ phiếu tăng trưởng Ballad Việt Nam