Công bố thông tin

Báo cáo tổng kết hoạt động Quỹ đầu tư cổ phiếu tăng trưởng Ballad Việt Nam năm 2021

Tài liệu họp Ban Đại diện Quỹ đầu tư cổ phiếu tăng trưởng Ballad Việt Nam Quý 4/2021

Thông báo điều chỉnh ngày chốt sổ lệnh kỳ giao dịch 04/01/2022

Công bố thông tin về ngày giao dịch đầu tiên của Quỹ đầu tư cổ phiếu tăng trưởng Ballad Việt Nam

Giấy chứng nhận thành lập quỹ đầu tư cổ phiếu tăng trưởng Ballad Việt Nam

Báo cáo kết quả giao dịch chứng chỉ quỹ của người có liên quan của người nội bộ của quỹ đại chúng – Bà Trịnh Thị Thanh Hương

Báo cáo kết quả giao dịch chứng chỉ quỹ của người có liên quan của người nội bộ của quỹ đại chúng – Ông Nguyễn Trung Tiến

Báo cáo kết quả giao dịch chứng chỉ quỹ của người có liên quan của người nội bộ của quỹ đại chúng – Bà Mai Phương Thúy

Báo cáo kết quả giao dịch chứng chỉ quỹ của người có liên quan của người nội bộ của quỹ đại chúng – Bà Hoàng Bích Liên

Báo cáo kết quả giao dịch chứng chỉ quỹ của người có liên quan của người nội bộ của quỹ đại chúng – Ông Lê Chí Phúc