Công bố thông tin

Công bố thông tin giao dịch giá trị lớn ngày 20/11/2023

Công bố thông tin giao dịch giá trị lớn ngày 17/11/2023

Công bố thông tin giao dịch giá trị lớn ngày 10/11/2023

Công bố thông tin giao dịch giá trị lớn ngày 03/11/2023

Giải trình biến động Kết quả kinh doanh Quý 3/2023

Công bố thông tin giao dịch giá trị lớn ngày 17/10/2023

Công bố thông tin giao dịch giá trị lớn ngày 26/09/2023

Công bố thông tin giao dịch giá trị lớn ngày 30/08/2023

Công bố thông tin về việc ông Nguyễn Sơn đương nhiên mất tư cách Thành viên Hội đồng quản trị Công ty

Công bố thông tin giao dịch giá trị lớn ngày 22/08/2023