Công bố thông tin

Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2022

Giải trình biến động Kết quả kinh doanh Quý 4/2022

Công bố thông tin giao dịch giá trị lớn ngày 24/11/2022

Công bố thông tin giao dịch giá trị lớn ngày 15/11/2022

Công bố thông tin giao dịch giá trị lớn ngày 10/11/2022

Công bố thông tin giao dịch giá trị lớn ngày 04/11/2022

Giải trình biến động Kết quả kinh doanh Quý 3/2022

Công bố thông tin nhận được Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp

Công bố thông tin giao dịch giá trị lớn ngày 14/09/2022

Quyết định điều chỉnh giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán