Công bố thông tin

Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2021

Giải trình biến động Kết quả kinh doanh Quý 4/2021

Giải trình biến động Kết quả kinh doanh Quý 3/2021

Công bố thông tin Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2021

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2021

Báo cáo tình hình quản trị Công ty 06 tháng đầu năm 2021

Giấy phép thay đổi địa điểm văn phòng đại diện tại Thành phố Hồ Chí Minh

Giải trình biến động kết quả kinh doanh Quý 2/2021

Công bố thông tin Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2021

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2021