Công bố thông tin

Giải trình biến động kết quả kinh doanh Quý 4/2020

Thông báo về việc thành lập và bổ nhiệm nhân sự bộ phận Kiểm toán nội bộ

Ủy quyền người công bố thông tin

Giải trình biến động kết quả kinh doanh Quý 3/2020

Giấy phép thay đổi trụ sở chính

Điều chỉnh Giấy phép thành lập tăng vốn điều lệ – 51/GPĐC-UBCK ngày 17/08/2020

Công bố thông tin Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 3 năm 2020

Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ

Giải trình biến động kết quả kinh doanh Quý 2/2020

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 3 năm 2020